Kat zonder Dak

Tommy zoekt een thuis ! zie rubriek "poezen te plaatsen"

katzonderdak klein.png

Kat zonder Dak
vzw

Wie zijn wij ? Wat is ons doel ? 

De werkgroep is ontstaan in 2013 naar aanleiding van een infoavond over de problematiek van zwerfkatten in de gemeente Nazareth. 

De vzw Kat zonder Dak voert het gemeentelijk zwerfkattenbeleid uit in de gemeenten Nazareth / Eke .

 

Hoe gaan we dit doen ? 

  • Eén centraal gemeentelijk meldpunt voor het signaleren van zwerfkatten in jou omgeving en alle problematiek daarrond.

                      Milieudienst Nazareth 09 382 82 76

                      Meldpunt : https://www.nazareth.be/meldpunt-zwerfkatten

                      pdme@nazareth.be

  • Katteneigenaars overtuigen hun katten te steriliseren/castreren

  • Alle inwoners van Nazareth informeren over onze werking.

Hoe gaan we nu te werk ? 

We passen de VST-methode toe nl het Vangen - Steriliseren en Terugplaatsen van zwerfkatten. 

Het vangen en terugplaatsen gebeurt onder leiding van een door de gemeente erkende vrijwilligster. 

Het steriel maken (of euthanaseren indien noodzakelijk)  gebeurt door een dierenarts in afspraak met de gemeente.

 

Wat kan u doen ? 

  • Laat uw eigen kat(ten) steriel maken

  • doe melding als er zwerfkatten in uw buurt rondlopen

  • doe melding als er katten zijn achtergebleven na een verhuis

  • blijf niet passief voor dierenleed en laat van je horen  ! 

  • Interesse om mee te helpen ?  Elke helpende hand is welkom ! 


Uittreksel oprichtingsakte Kat zonder Dak vzw.`
Ondernemingsnummer : 0543.417.457
Op 14 januari 2014 werd de vzw Kat zonder Dak opgericht.
De vereniging is gevestigd in Eke  en valt onder het gerechtelijk arrondissement Gent.
Alle stukken voorgeschreven door de Vzw-wet worden neergelegd in het dossier en bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemde arrondissement.

Doel :  de vzw Kat zonder Dak stelt zich tot doel de behartiging van het dierenwelzijn in het algemeen en van de katten in het bijzonder. Men zal trachten het dierenleed bij zwerfkatten zoveel mogelijk te voorkomen en eveneens ertoe bijdragen dat er hierdoor minder overlast is bij de bevolking.  Ze zal streven naar de VST-methode d.w.z. dat men zal pogen de dieren te vangen, steriliseren en terugplaatsen.  Ze zal zich hierdoor vooral inzetten in het gebied Eke-Nazareth.
Het steriel maken (of euthanaseren indien niet anders kan omdat het dier te ziek is ) zal steeds gebeuren door een dierenarts.
Men wil ook inhoudelijk de mensen ondersteunen voor wie deze problematiek belangrijk is.  Steeds zal het welzijn van de dieren over alles primeren en men zal zich ten volle inzetten om met alle mogelijke middelen eventueel langs media en/of  bijeenkomsten de problemen aan het publiek uit te leggen.
Dit alles in overleg met het gemeentebestuur Eke-Nazareth en ook wil men het gemeentebeleid als zodanig in die optiek volledig ondersteunen.
Er kunnen sponsors  gezocht worden, feestelijkheden ingericht, bijeenkomsten georganiseerd met als enige bedoeling fondsen te vergaren om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken.
De vzw kan meer algemeen dus alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.  Ze kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is , ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven , in huur nemen, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.  In het kader van het realiseren van haar doel kan de vzw zelfs daden van koophandel stellen.
De vzw Kat zonder Dak wordt opgericht voor onbepaalde duur.